ESPAINIAKO LATINETIK ERDARARA:

*UASCONICATUM> *BASKONEGADU > BASCONGADO (VASCONGADO)
Vasco eta vascongado (bascongado) erdal hitzek adiera berea daukate: euskalduna esan nahi dute; erdarazko berezko hitza vascongado/ bascongado da, Hispaniako latinaren *uasconicatum hitzatik datorkiguna. Frantsesaren basque hitzagatik, gaur egungo gazteleraz 'vasco' diogu 'euskalduna' esateko, baina antzina behenafarrak ziren 'baskoak', hau da, Seigarren Merinaldekoak, Pirinioetako iparraldeko isurialdekoak, Erdi Aroan Nafarroa Garaiatik migratuak. Antzinako 'La Tierra de Bascos' Behe Nafarroa -Baxe Nafarroa- zen.

HIZKUNTZA GATAZKA
XVIII. mendean Nafarroan gertatu zen hizkuntza gatazka jazoera hau klasean azaldu zidan irakasle batek. Nafarroako Apezpikutzako epai perituak protagonista zirela. Mila zazpiehun eta hirurogeita hamazortzigarren urtean, Nafarroako apezpikutza hartzaile ('receptores' erdaraz) euskaldunek salaketa bat jarri zuten. Garai hartan, Nafarroan 24 hartzaile zeuden: bederatzi euskaldun (bascongados) eta 15 erdaldun (romanzados), Nafarroako euskal eta erdal hiri eta herrietako kasuak entzuten zituztenak. Apezpikutegian, antza, hartzaile euskaldunen kopurua murriztu nahi zuten, eta hori zela kausa hartzaile euskaldunek salaketa aurkeztu zuten; batez ere lan pilaketa ekidin nahi zutelako. Nafarroako apezpikutegiak hiru alde zeuzkan, eta alde bi euskaldunak ziren; Nafarroa erdia euskalduna zen. Prozesu honetan, hartzaile erdaldunek azaltzen dute Nafarroako euskal herri osoan ("en toda la tierra bascongada") orok gaztelaniaz dakiela; hartzaile euskadunek, berriz, ihardesten diete hartzaile erdaldunei euskaraz dela orokorren eta gehien hitz egiten dela; eskribauek euskaraz egiten dutela, eta erdaraz ere badakitela ere esaten diete. Prozesuan, Nafarroako hartzaile erdaldunen jarrera, euskaldunen kopurua murriztearen ideiaz, gogorra da; aitzitik, euskaldunak, beraien ikuspuntua defendatu arren, apalagoak dira, ez dutelako gehiagorik eskatzen. Antzinako eta gaurko egoerek antz handia Nafarroan.

ILTZARBEKO EUSKARA
Mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseigarren urtean Nafarroako Erriberriko Alejandro Díez y Díaz jaunak "Navarra. Temas de cultura popular" bildumako "Valdizarbe" izeneko liburuxka argitaratu zuen. Díez-ek dioenez, Iltzarbe haranako Utergako abatea izandako Juan de Beriain idazleak bi liburu argitaratu zituen XVII. mendean: "Tratado de como se ha de oir misa, escrito en Romance y Bascuence, lenguages de este Obispado de Pamplona", eta "Doctrina cristiana en romance y bascuence", 1621. eta 1626. urteetan hurrenez hurren argitaraturik. Lehenengo liburuaren sarreran, Nafarroako alde gehienetan euskaraz hitz egiten dutela dio Beriainek. Díez jaunak azaltzen du Nafarroako Iltzarbe haranan 1870.n urtean jende askok euskaraz zekiela, baina kausa batzuengatik haran horretan euskara desagertu egin zela. Beriainek ematen dizkigun argibideak oso interesgarriak dira garai hartako euskararen egoera ezagutzeko; bere euskalkia hegoaldeko goi nafarrera da, eta bere euskara oso argia da. Lehengo eta oraingo euskal alde guztian euskarak eta erdarak elkarrekin eboluzionatu egin dute; batera, baina ez era berean.

EUSKAL HERRIKO ERLIJIO JENTILA
Bertako erlijio jentila ia ahaztuta dago. Herri erlijio honek Eguzkiari, Ilargiari eta Mariri sakratutzat zituen. Estrabonek dioenez, gure euskal arbasoek pertsonak sakrifikatzen zituen; kristau-erlijioak Erromako eta euskal herriko erlijio jentilak ordeztu ditu; kristautasunak haien lekua hartu du.

EUSKAL HERRIEN IZENEZ
Askotan, euskal herriko huri eta herrien erdal izenak euskarazkoak baino kontserbakorragoak edo mantentzaileagoak dira. Beinke, euskaraz eta erdaraz eboluzio desberdinak izan dira. Nafarroako erdaraz, eta gaztelaniaz ere, ez zen latinaren -n- interbokalikoa erori; aitzitik, galizieraz, portugaleraz, gaskoieraz eta euskaraz latinaren -n- interbokalikoa erori zen Erdi Aroan. Latinaren -n- interbokalikoaren erorketa eta nasalitate bokalikoaren prozesua ia orain dela mila urte hasi zirela. Gutxi gora behera, euskararen eboluzioa honakoa izan liteke:
Albonica > *Almonika > *Almô(h)îkaa > *Almoikea > Almoike > Almike (Albóniga erdaraz).
Aragona > *Aragô(h)â > Aragoa (Aragón erdaraz, eta Aragona zenbait erdal hizkuntzatan).
Argomaniz > *Argomâ(h)îz > Argomaiz (Argómaniz erdaraz).
Argomaniz > *Argomâ(h)îz > Argomaiz (Argómaniz erdaraz).
Lemoniz > *Lemô(h)îz > Lemoiz (Lemóniz erdaraz).
Laukiniz > *Laukî(h)îz > Laukiz (Lauquíniz erdaraz).
Lemona > *Lemô(h)â > Lemoa (Lemona erdaraz).
Kexana > *Kexâ(h)â > Kexaa (Quejana erdaraz; 1600 urtera arte, gutxi gora behera, erdal izena Quexana zen).
Torrano > *Dorrâ(h)ô > Dorrao (Torrano erdaraz)
Zenbait kasutan, erdaraz euskararen eboluzioa ikus dezakegu; adibidez:
Zeberiano > *Zeberiâ(h)ô > Zeberio (Ceberio erdaraz ere bai).
Kerrianu > *Gerriâ(h)û > Gerriau (Guerriau erdaraz ere bai; gaur egunean, Gerriau Arabako herrixka despopulatua da).
Arabako Mezkiaren adibidea antzekoa da. X. eta XI. mendeetako dokumentazioan "Mizkinia" eta "Mizkina" bezala agertzen da; gaurko euskal eta erdal izena Mezkia (Mezquía) da.
(Oharra: ^ tiletak bokal sudurkaria adierazten du, eta * asterisko sinboloak hitz ez dokumentaturik esan nahi du).

DONEMILIAGAKO GLOSAK
Errioxako Donemiliaga Kukula (San Millán de la Cogolla) Monasterioko Codex 60 izeneko eskuizkribuaren glosa gehienak (X. mende ingurukoak) errioxeraz eta latinez izkribaturik daude; halaber, bi glosa, "jzioqui dugu" eta "guec ajutuezdugu", euskaraz daude. Donemiliagako glosak euskal eta erdal manifestapen zaharrenak dira. Errioxera eta gaztelania hizkuntza azberidnak ziren; errioxera "romance navarro"-ren dialektoetarik bat zen. Gainera, garai hartan, X. mendean, Errioxa Nafarroako lurraldea zen, eta gaztelaniaz Gaztelako konderrietan baino ez zen hitz egiten; konderri hauek Amaya, La Bureba, Campoo eta La Montaña ziren.

AURREKO EUSKAL HERRIA
Aragoako Oska (Huesca) hirian eta Oska probintziako alde batzuetan euskaraz hitz egiten zuten; hona hemen etsenplu edo gertaldi bat: 1349.eko Aragoako errege dekretu batek Oskako hiri merkatuan arabieraz (algaravia), hebreeraz (abraych) eta euskaraz (bansquenç) hitz egitea debekatzen duelako: "Item nyl corredor no sia usado que faga mercaduria ninguna que compre nin venda entre ningunas personas faulando en algarabía, ni en abraych nin en bansquenç, et qui lo faga pague por coto XXX sol" ("1349.ko Oskako araubideak" in Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. III, 1013, pag. 433, in "Erronkariko uskararen hiztegia. Diccionario español-uskara roncalés", Bernardo Estornes Lasa. Iruñea, 1997).

EUSKALDUNAK ERRIOXAKO, SORIAKO ETA BURGOSEKO LURRALDEETAN ERDI AROAN
VIII. eta IX. mende bitartetan, euskaldunak Soriako sartaldera (mendebaldera), Burgoseko hegoaldera, eta Errioxara migratu ziren. Karistio eta bardulo migrazio hau gaztelera eta errioxera hizkuntzak sortu zirenean suertatu zen; horregatik euskarak eragin zuen Hispaniako bi erdal hizkuntza hauetan. Dakigunez, gaztelania, gaztelera edo erdara Gaztelako konderrietan sortu zen; konderri hauek Amaya, La Bureba, Campoo eta La Montaña ziren. Hasieran Castiella edo Gaztelako hiriburua Amaya zen. Geroago, hiritasuna aldatu zen, eta Burgos hiriburu bihurtu zen; horregatik, Burgoseko gaztelania hizkuntza ofizial edo arauemaile bihurtu zen. Euskarak gaskoieran eragin zuen ere bai (gaskoiera okzitanieraren medebaldeko mota da), gaskoiera euskaraz hitz egiten zuten eskualde batean sortu zelako; Gaskonia "Uasconia"-tik dator.